اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر

اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر