اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

The first national ethics congress in Iranian biomedical research

پوستر اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

اولین همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلانوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،معاونت تحقيقات و فناوري ،كميته ملي اخلاق در پژوهشهاي زيست پزشكي ايران،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي در شهر رشت برگزار گردید.