همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی، شهریور ماه ۱۳۹۸

همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی

Nursing and Midwifery Evidence-Based Care Conference

پوستر همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی

همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و ماماييمجله مراقبت مبتني بر شواهد در شهر مشهد برگزار گردید.