ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن، آبان ماه ۱۳۹۱

ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن

پوستر ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن

ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.