همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران، شهریور ماه 99

همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران

Conference on practical experiences and specialized findings in the field of diagnosis, treatment and control of coronavirus in Iran

پوستر همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران

همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره

  • روش های تشخیص های سریع Covid 19
  • درمان های کلاسیک و نوین موفق عفونت های Covid 19
  • مبانی ویروس شناسی و بیولوژی Covid 19
  • استراتژی های کنترل و پیشگیری از Covid 19
  • الگوهای عملی مدیریت موفق در مواجهه با اپیدمی Covid 19
  • ایمونولوژی عفونت های ناشی از Covid 19
  •  اعمال مقررات بهداشت و درمانی مؤثر در کنترل بیماری ناشی از Covid 19 در کشور