همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

National Conference on Design Principles of Sacred Defense Museum

پوستر همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط باغ موزه دفاع مقدس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 اهداف همایش:
– تبیین مبانی طراحی و چارچوب طرح معماری موزه های دفاع مقدس مبتنی بر تاثیرگذاری سازنده آموزه­های دفاع مقدس بر مخاطبین
– تبیین مبانی هنری اثرگذار بر کالبد موزه دفاع مقدس
– ارایه راهکارهای خلق مکان­های الهام بخش فرهنگ دفاع مقدس برای طراحان و هنرمندان
– شناسایی، گردآوری و تدوین و ترویج مبانی و مفاهیم علمی تولید شده در طراحی موزه های دفاع مقدس
– کمک به تولید علم و دانش بومی و خلق هنر حماسی اسلامی در ترویج آموزه های جنگ تحمیلی از طریق موزه های دفاع مقدس

 

محورهای همایش:
 معماری و شهرسازی:

1 .جایگاه آمایشی و مکان یابی موزه های دفاع مقدس
2 .هم هویتی الگوهای اسالمی-ایرانی در معماری و شهرسازی موزه های دفاع مقدس
3 .سازگاری معماری موزه های دفاع مقدس با شرایط محیطی و بافت شهری پیرامونی
4 .مطالعه تطبیقی و آسیب شناسی معماری موزه های جنگ و دفاع مقدس
5 .تبدیل آموزه ها، ارزشها و نمادهای ایثار و مقاومت به عناصر، سازهها و یادمانهای مرتبط با دفاع مقدس
6 .راهکارهای خلق مکان های جذاب، اثرگذار و ماندگار موزه های دفاع مقدس
7 .مبانی معماری و شهرسازی برجسته سازی سرمایه های نمادین دفاع مقدس
8 .مبانی کالبدی- فضایی و منظر طراحی موزه های دفاع مقدس
9 .تبیین عرصه بندی فضایی و برنامه های فیزیکی معماری موزه دفاع مقدس
10 .پدافند غیر عامل و معماری و شهرسازی موزه های دفاع مقدس
11 .سناریوسازی و الگوهای مناسب در طراحی موزه های دفاع مقدس

فرهنگ، اجتماع و مفاهیم مرتبط :
1 .تبیین مفهومی و نشانه شناسی آموزه ها، ارزشها و نمادهای دفاع مقدس در طراحی موزه های دفاع مقدس
2 .تبیین مفاهیم بنیادین عاشورا و مهدویت تجلی یافته در دفاع مقدس و الهام بخش در معماری و شهرسازی موزه های
دفاع مقدس
3 .تبیین مفهومی سرمایه های نمادین دفاع مقدس و خلق و برجسته سازی آن در موزه های دفاع مقدس
4 .نقش و رسالت معماران، شهرسازان و هنرمندان در حوزه موزه های دفاع مقدس
5 .انعکاس ایثار و مقاومت؛ شهادت طلبی و پایداری؛ و مظلومیت و اقتدار ملت ایران در موزه های دفاع مقدس
6 .نگاه فرآیندی به دفاع مقدس و طراحی موزه های دفاع مقدس
7 .الگوهای ارتقای پیام و اثرگذاری کالبد، عناصر و سازههای موزه های دفاع مقدس
8 .مخاطب شناسی مبتنی بر نیازهای جامعه در طراحی موزه های دفاع مقدس و سالمت فکری و فرهنگی جامعه
9 .موزه های دفاع مقدس و فضای مجازی
10 .آینده پژوهی در تبیین هویت موزه های دفاع مقدس
11 .مفهوم شناسی حماسه های دفاع مقدس ملت ایران و بازنمایی آن در طراحی موزه های دفاع مقدس
12 .مطالعه و آسیب شناسی فرهنگ، اجتماع و مفاهیم مرتبط با موزه های دفاع مقدس

هنر :
1 .مطالعات تطبیقی تنوع هنرهای بکار گرفته شده در خلق موزه های جنگ و دفاع مقدس
2 .آفرینش هنر متعهد اسالمی- ایرانی در تولید محتوای موزه های دفاع مقدس
3 .مبانی هنری خلق و برجسته سازی سرمایه های نمادین دفاع مقدس
4 .آموزه ها و ارزشهای ایثار و مقاومت در هنرهای تجسمی موثر در طراحی موزههای دفاع مقدس
5 .حماسه های دفاع مقدس ملت ایران و بازنمایی آن در طراحی موزه های دفاع مقدس
6 .نقش آفرینی اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و صنفی در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه های دفاع مقدس
7 .جایگاه و نقش موسیقی در طراحی موزه های دفاع مقدس
8 .جایگاه و نقش شعر در طراحی موزه های دفاع مقدس
9 .جایگاه و نقش هنر هفتم و رسانه در طراحی موزه های دفاع مقدس
10 .جایگاه و نقش بیانگریهای هنر جدید در طراحی موزه های دفاع مقدس
11 .مطالعه و آسیب شناسی هنر در موزه های دفاع مقدس