سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور، بهمن ماه ۱۳۸۵

سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

Seminar on Development Planning Participatory on soil and water

سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۵ توسط ، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور