ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه، اسفند ماه ۱۳۹۷

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه

The 6th International Congress on Development and Promotion of Fundamental Science and Technolpgy in Society

پوستر ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه