همایش منطقه ای دروغ، پیامدها و آسیب شناسی آن در جامعه، مهر ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای دروغ، پیامدها و آسیب شناسی آن در جامعه

همایش منطقه ای دروغ، پیامدها و آسیب شناسی آن در جامعه در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد میانه،دانشگاه پيام نور مركز ميانه در شهر میانه برگزار گردید.