چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران، مهر ماه 97

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

The 4th Northwest Dermatology Congress in Iran

پوستر چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران مراجعه فرمایید.


از محورهای موضوعی کنگره بدین موارد می توان پرداخت:

  •  Surgical & Cosmetic Dermatology
  • Basic Sciences & Dermatopathology
  • Energy based therapy 
  • Dermatooncology
  • Clinical Signs 
  • Treatment 
  • Diagno


مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران