اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، اسفند ماه ۱۳۷۹

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

1st National Conference on Drought Mitigation and Water Shortage

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۷۹ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی