اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری، مهر ماه 98

اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری

First National Conference on Disaster Management and Risk Reduction

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری

اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ توسط هیات رهبری وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر كابل، افغانستان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


هیات رهبری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور مصمم است جهت دریافت طرح های مفید و ارزنده به منظور مدیریت و کاهش خطرپذیری اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث را در 22 میزان 98 مطابق با روز جهانی کاهش خطرات حوادث برگزار نماید. بدین وسیله از عموم اساتید، متخصصان، محققان و کارشناسان این حوزه تقاضا به عمل می آید تا طرح های علمی و عملی خویش را در قالب فارمت پیشنهادی در محور موضوعات کنفرانس تهیه نموده و به ایمیل آدرس های sayed.brahmani@gmail.com / reshad13457@gmail.com تا تاریخ 5 میزان ارسال بدارند.


قابل ذکر است که برای پنج طرح برتر جایزه مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.


کنفرانس در محور موضوعات زیر برگزار خواهد شد، از اینرو طرح باید رابطه مستقیم با موضوعات کنفرانس داشته باشد:


1- مدیریت حوادث و بلایای طبیعی / کاهش خطر حوادث طبیعی (زلزله، سیلاب، خشکسالی، برف کوچ، زمین لغزش)
2- نقش ایکو سیستم در کاهش دهی خطرات حوادث، ناشی از تاثیرات تغییر اقلیم
3- مصئونیت و محافظت اجتماعی در برابر حوادث طبیعی 
4- سیستم های هشدار دهنده کارا و موثر برای حوادث مختلف به سطح ملی و محلی 
5- حوادث و منازعات اجتماعی 
6- چهار چوب سندای برای کاهش خطر حوادث
7- حکومتداری در مدیریت و کاهش حوادث طبیعی 
8- نقش مشارکت زنان در مدیریت حوادث 
9- نقش تاثیرات تغییر اقلیم در بروز بلایا طبیعی 
10- سازگاری با تغییرات اقلیم - تقلیل و کاهش خطرات حوادث
11- مدیریت بیجا شده گان داخلی


فهرست پیشنهادی برای تدوین طرح
- چکیده / Abstract
- مقدمه /Introduction 
- نیاز یا منطق طرح / بیان مسئله / Purpose, Need or Rationale
- فرضیه / Hypothesis 
- شرح طرح / Concept Description 
- شرح روش تحقیق / Research Methodology 
- اهداف و مقاصد طرح / Concept Goal and Objective
- روش اجرای طرح / (راه حل هاو فعالیت های کلیدی٬) Concept Methodology (Solution and Key activities and )
- مزایا / نتایج پیش بینی شده Benefit or Expected Outcomes
- بودجه مورد نیاز جهت اجرای طرح Support or Budget
- نتیجه گیری / Conclusion 
- ماخذ / Bibliography
- معلومات مختصر اشتراک کننده / brief biography of participant