اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری، مهر ماه 98

اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری

First National Conference on Disaster Management and Risk Reduction

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری

اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاهش آسیب پذیری در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ توسط هیات رهبری وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث کشور و تحت حمایت سیویلیکا دركابل، افغانستان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


هیات رهبری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور مصمم است جهت دریافت طرح های مفید و ارزنده به منظور مدیریت و کاهش خطرپذیری اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث را در 22 میزان 98 مطابق با روز جهانی کاهش خطرات حوادث برگزار نماید. بدین وسیله از عموم اساتید، متخصصان، محققان و کارشناسان این حوزه تقاضا به عمل می آید تا طرح های علمی و عملی خویش را در قالب فارمت پیشنهادی در محور موضوعات کنفرانس تهیه نموده و به ایمیل آدرس های sayed.brahmani@gmail.com / reshad13457@gmail.com تا تاریخ 5 میزان ارسال بدارند.


قابل ذکر است که برای پنج طرح برتر جایزه مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.


کنفرانس در محور موضوعات زیر برگزار خواهد شد، از اینرو طرح باید رابطه مستقیم با موضوعات کنفرانس داشته باشد:


1- مدیریت حوادث و بلایای طبیعی / کاهش خطر حوادث طبیعی (زلزله، سیلاب، خشکسالی، برف کوچ، زمین لغزش)
2- نقش ایکو سیستم در کاهش دهی خطرات حوادث، ناشی از تاثیرات تغییر اقلیم
3- مصئونیت و محافظت اجتماعی در برابر حوادث طبیعی 
4- سیستم های هشدار دهنده کارا و موثر برای حوادث مختلف به سطح ملی و محلی 
5- حوادث و منازعات اجتماعی 
6- چهار چوب سندای برای کاهش خطر حوادث
7- حکومتداری در مدیریت و کاهش حوادث طبیعی 
8- نقش مشارکت زنان در مدیریت حوادث 
9- نقش تاثیرات تغییر اقلیم در بروز بلایا طبیعی 
10- سازگاری با تغییرات اقلیم - تقلیل و کاهش خطرات حوادث
11- مدیریت بیجا شده گان داخلی


فهرست پیشنهادی برای تدوین طرح
- چکیده / Abstract
- مقدمه /Introduction 
- نیاز یا منطق طرح / بیان مسئله / Purpose, Need or Rationale
- فرضیه / Hypothesis 
- شرح طرح / Concept Description 
- شرح روش تحقیق / Research Methodology 
- اهداف و مقاصد طرح / Concept Goal and Objective
- روش اجرای طرح / (راه حل هاو فعالیت های کلیدی٬) Concept Methodology (Solution and Key activities and )
- مزایا / نتایج پیش بینی شده Benefit or Expected Outcomes
- بودجه مورد نیاز جهت اجرای طرح Support or Budget
- نتیجه گیری / Conclusion 
- ماخذ / Bibliography
- معلومات مختصر اشتراک کننده / brief biography of participant