هجدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

هجدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران

18th Iranian Digestive and Liver Diseases Congress

هجدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایرانانجمن متخصصين گوارش و كبد ايران در شهر تهران برگزار گردید.