اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

The First International Conference on Dust Haze,Management of Factors and Consequences

پوستر اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه لرستان، در شهر خرم آباد برگزار گردید.