همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

National Conference on Water, Soil, Plant and Agricultural Mechanization Sciences

همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی