دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور

Second International Congress, Workshop and Exhibition on Desalination

پوستر دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور

دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۳ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور