دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی، شهریور ماه ۱۳۷۵

دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

2nd National Conference on desertification and desertification control methods

دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۷۵ توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگيموسسه تحقيقات جنگلها و مراتع در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی