نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی، مرداد ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی

First National Conference on Earth Sciences, Climate and Climate Change

پوستر نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی

نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی