اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها

First National Conference on data centers Infrastructures & Services

پوستر اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها

اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها