اولین کنفرانس بین المللی طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

1th. International Conference on Design in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر اولین کنفرانس بین المللی طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس بین المللی طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،شرکت معمار گیتی پسند ماندگار تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی