اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه

The first national conference on digital transformation, banking and insurance

پوستر اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه

اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربیت مدرس، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه