چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

4th National Conference of Interior Design and Decoration

پوستر چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش :
به طور کلی محورهای چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون بر روی دو پایه اصلی تعامل سازنده و اجرایی مابین مبانی نظری و حرفه معماری داخلی و دکوراسیون استوار است:

                                         
بازسازی مکان:
-   فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون
-   بازسازی واحدهای مسکونی آپارتمانی، پتانسیل ها و چالش ها
-   تأثیر متقابل مقوله مالکیت و بازسازی واحدهای مسکونی
-   تنگناهای اجرایی در فرآیند بازسازی واحدهای اجرایی

سکونت و فعالیت در داخل فضا:
-   مسکن به عنوان مأوای آرامش خانواده و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون
-   فرآیند منطقی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون در محیط کار
-   مقوله زمان، اشتغال، سکونت و هنجارهای مربوطه در معماری داخلی و دکوراسیون
-   تأثیرات هویتی و روانشناسانه مبانی هنرهای تجسمی در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون واحدهای مسکونی و فعالیتی در زندگی انسان امروز


آموزش آکادمیک و مهارتی:
-   نظام آموزشی آکادمیک در معماری داخلی و چالش های پیش رو
-   نقش مکملی آموزش های مهارتی در معماری داخلی و دکوراسیون
-   حوزه های دارای تأثیر متقابل در نظام های آموزشی آکادمیک و مهارتی معماری داخلی و دکوراسیون
-   تأثیر آموزه های آکادمیک و مهارتی در اجرای پروژه های معماری داخلی و دکوراسیون

جامعه و فرهنگ رفتاری:
-   تأثیر پروژه های معماری داخلی و دکوراسیون در بروز رفتارهای فردی و جمعی فرهنگ‌ساز در جامعه
-   تعاملات رفتاری جوامع مختلف و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون

تکنولوژی و اصالت ها:
-   تکنولوژی و اصالت های اجتماعی، دو مقوله معارض یا مکمل
-   طراحی معماری داخلی و دکوراسیون و ارتباط آن با اصالت‌های اجتماعی
-   ورود تکنولوژی ساخت و مصالح نوین در جوامع اصالت گرا، فرصت یا تهدید
-   موانع پذیرش رویکردهای نوین در معماری داخلی و دکوراسیون
-   اصالت مصالح پایدار در معماری داخلی بناهای تاریخی
-   تحلیل طراحی معماری داخلی در آثار تاریخی ایران

هنرها و دانش های مرتبط:
-   شناسایی و معرفی هنرها و مهارت های مرتبط با معماری داخلی و دکوراسیون
-   هنرها و مهارت های مرتبط با معماری داخلی، تزئینات و دکوراسیون در طول زمان
-   اصول مشترک هنرهای تجسمی در بروز آثار معماری داخلی و دکوراسیون
-   اقتصاد و پایداری در طراحی معماری داخلی 
-   فرهنگ و پایداری در طراحی معماری داخلی
-   طراحی صنعتی در مبلمان و دکوراسیون و ارتباط آن با معماری داخلی
-   مواد و مصالح پایدار در معماری داخلی