اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

The first conference on the opportunities and threats of cyberspace and social networks

پوستر اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،پژوهشكده تعليم و تربيت در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی