اولین همایش علمی جانباز و خانواده، بهمن ماه ۱۳۸۲

اولین همایش علمی جانباز و خانواده

01st Congress of Veternas and Their Family

اولین همایش علمی جانباز و خانواده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲ توسط ،معاونت امور فرهنگي و ورزشي سازمان امور جانبازان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علمی جانباز و خانواده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی جانباز و خانواده