اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎، بهمن ماه 97

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎

The first congress of cardiovascular, vascular and pulmonary rehabilitation

پوستر اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی - عروقی و ریوی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

۱. توانبخشی قلبی معیار پیشگیری اولیه و ثانویه

۲.کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی

۳.رویکرد تخصصی توانبخشی قلبی در جمعیت های هدف بیماری های قلبی

۴. تجویز ورزش و فعالیت در بیماران قلبی

۵.تغذیه مناسب در کنترل عوامل خطر.

۶.ترک اعتیاد در بیماران قلبی.

۷.کنترل عوامل خطر روانشناختی

۸.چالش های خود کنترلی و برگشت به زتدگی نرمال در بیماران قلبی

۹.جنبه های ایمنی و ارزیابی برنامه توانبخشی قلبی

۱۰.اصول و نحوه توانبخشی ریوی