اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎

The first congress of cardiovascular, vascular and pulmonary rehabilitation

پوستر اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی‎ در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایرانانجمن علمي توانبخشي قلبي ، عروقي و ريوي ايران در شهر تهران برگزار گردید.