چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی، آبان ماه ۱۳۸۷

چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی

چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تهران،مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.