اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل

The first national conference on the challenges of teaching and research in the operating room

پوستر اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل

اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل