دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

12 Conference on Tax and Fiscal Policies in Iran

پوستر دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده اقتصاد و علوم سياسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران