اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر

The first national conference on self-care and health in vulnerable groups

پوستر اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر

اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر