شاهنامه و زبان فارسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

شاهنامه و زبان فارسی

Shahnameh and Persian language

شاهنامه و زبان فارسی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،قطب علمی فردوسی و شاهنامه، خردسرای فردوسی انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی انجمن ترویج زبان فارسی شعبۀ خراسان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شاهنامه و زبان فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شاهنامه و زبان فارسی