همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی، مرداد ماه ۱۴۰۰

همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی

Corona Conference, Students and Mental, Social and Spiritual Health

پوستر همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی

همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،دانشکده غیر دولتی وغیرانتفاعی رفاه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی