اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی

The first national contexts of subject knowledge - Educational content of chemistry education content

پوستر اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی

اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان - پرديس فاطمه الزهرا(س) اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی