اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی

The First National Conference of Symbology in Persian Art With a Focus on Native Art

پوستر اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی

اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بجنورد، در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی