اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی

The first national conference on cognitive sciences from the perspective of Islamic sages and thinkers

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی

اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی