همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان

National Conference on the Sociology of the Border: Policies for Development and Social Life of the Borders

پوستر همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان

همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه کردستان ، در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان