اولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه

The first national conference on complex systems with a focus on network science

پوستر اولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه

اولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه