دومین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی و توسعه پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی و توسعه پایدار

پوستر دومین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید.