نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر، مهر ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر

First National Congress of the Society, Architecture and City

پوستر نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر

نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۳ توسط ،موسسه پژوهشي معماري و شهرسازي شبستان -انجمن جامعه شناسي ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر