نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر

نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر

First National Congress of the Society, Architecture and City

نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۳ توسط موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان - انجمن جامعه شناسی ایران و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

فرهنگ و شهر

- نقش عوامل فرهنگی بر شکل گیری هویت شهری، و الگوهای طراحی و ساخت شهر

- ارزیابی آثار متقابل مسائل اجتماعی و طرحهای شهری وفرهنگ سازی ناشی از آن در جامعه

- ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اجرای طرحهای شهری

- سیر تکوین فرهنگ شهری با توجه به ظرفیت های بومی شهرسازی ایرانی-اسلامی

 فرهنگ و معماری

-  نقش نگرش ها و بررسی های جامعه شناسانه در طراحی معماری

- جامعه شناسی معماری  و تاثیر متقابل فرهنگ بر شکل گیری الگوهای رایج معماری 

- تأثرپذیری فرم های معماری از پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی

- پیش بینی و مدیریت تاثیرات اجتماعی ناشی از رواج الگوهای معماری

فضا و جامعه

- نقش طراحی فضا در ایجاد تعاملات اجتماعی و افزایش پویایی و مشارکت اجتماعی شهروندان

- نقش و اثر متقابل فضا در توسعه اجتماعی

- بررسی الگوهای اجتماعی فضا و جرم و نحوه توزیع مکانی و خاستگاه های فرهنگی آن

  - ارتقاء دانش و رفتار شهروندان به واسطه تعامل با شهر

 مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر