اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی

پوستر اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی

اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی