اولین همایش ملی روانشناسی جرم، خرداد ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی روانشناسی جرم

The first national conference on the psychology of crime

پوستر اولین همایش ملی روانشناسی جرم

اولین همایش ملی روانشناسی جرم در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز، موسسه آموزش عالی هنر شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روانشناسی جرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روانشناسی جرم