اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی

The first national student scientific conference on psychology

پوستر اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی

اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه محقق در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی