اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت

The first International Conference on Culture, psychopathology and Education

پوستر اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه الزهرا، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت