اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹، بهمن ماه ۱۳۹۹

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹

The First National Congress of University and Covid - 19

پوستر اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹ در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹