اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری، مرداد ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

1st International Conference on Statistical Data Analysis

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران،انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتمرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری