سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها، آبان ماه 93

سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

پوستر سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۳ توسط موسسه ره آوران آفاق صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- بررسی آسیب های رویکردی در برنامه ریزی و تدوین آموزش های سازمانی

- بررسی آسیب های زیرساختی و فرآیندی در آموزش های سازمانی

- شناخت منابع اشتباه و خطا در برنامه ریزی و اجرای آموزش های سازمانی

- پیامدهای عدم نیازسنجی تخصصی و کارشناسی در بهره وری و اثربخشی آموزش های سازمانی

- پیامدهای عدم توسعه فرهنگ آموزش در سطوح و لایه های مختلف سازمان

- نقش آموزش های سازمانی در کاهش یا افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان

- شناسایی چالش های و پیاده سازی استانداردهای آموزشی و اثر آنها بر کیفیت آموزش های سازمان

- موانع و تفاوت های برنامه ریزی آموزشی برای سطوح مختلف کارکنان

- بررسی علل مقاومت مدیران د رمقابل برنامه های آموزش کارکنان

- نقش و موقعیت فراگیران در عدم موفقیت و اثر بخشی برنامه های آموزشی سازمانی

- شناخت موانع بکارگیری فناوریها و روش های نوین در آموزشهای سازمانی

- برونسپاری ومعیارهای ارزیابی و انتخاب موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی

- چالش های مدیریتی کارشناسان اموزش در برنامه ریزی و اجرای آموزش ها

- علل و عوامل عدم توانایی اندازه گیری اثر بخشی آموزش های سازمانی

- روش های علمی - کاربردی و تجربی در آسیب زدایی آموزش های سازمانی

 مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها