اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی

اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی

The 1st Conference of Theoretical and Applied Research in Architecture and Urban Design

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی

اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اسکو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.


محورهای بخش معماری
مباحث نظری معماری
نقـــــــــد معماری
هویت در معماری
طبیعت و معماری
مذهب و معـماری
فلسفه و معماری
انسان و معـماری
جامعه و معـماری 
فرایند طراحی معمــــاری
آینده پژوهی در معمــاری
سبک شناسی معمـاری
روش تحقیق در معمـاری
زیبایـــــــــــــــی شناسی در معمـــاری
مطالعات معماری ایــــــران و جهــــــــان
فرهنگ و بازپروری فرهنـگی در معماری
الگوهای موفق فضایی-کالبدی-کارکردی در انواع کاربری ها
شاخه­ ها و رویکردهای معماری بومی
  
معماری داخلــــی
تزئینات و معمـاری
معماری هوشـمند
معماری اسلامــی
معماری پارامتریک
معماری منظـــــــر
معماری سلامـــت
معماری خیابانــی
اکوتوریــــــــــــــــسم و معماری
گرافیک محیطـــــــــی و معماری 
طراحی صنعتـــــــــی و معماری
مرمـــــت و باز زنده سازی بنـــــا
روانشناسی محیطی و معماری 
فن آوری هــــــا و مصـــــالح نویـــــن ساخت و ساز
فن آوری ها و مصالح سنتی و بومی ساخت و ساز
چالش­ها و مسائل معماری (آسیب­ شناسی و راه­کارها)

اخلاق حرفـــــــــــه ای
پدافند غیرعـــــــــــامل
هویت معماری معاصــر
معماری معاصر ایــــران
گردشـــگری و معماری
انـــــــــــرژی و معماری
بازسازی پس از سانحه
آسیــــــــب شناسی آمـــــوزش معمـــاری
مسابقات ملی و بیــــــن المللی معمـــاری
ضوابط و مقررات فنی و طراحــــی معمـاری
استانداردســـازی بومی مصالح در معماری
سیاست های حوزه مسکن (طراحی و اجرا)
گردشــــــگری و معماری (تأثیر، آسیب شناسی و راه کارها)
فعالیت های نهـــــــادهای شهری در چشم انداز تبریز ۲۰۱۸
نقش نهادهای سیاست گذاری و کنترل کننده طراحی و اجرا 


محورهای بخش شهرسازی 
مباحث نظری شهرسازی
نظریه ها و اندیشه های فلسفی در مسائل شهری
شیــــــــوه های آموزش و پژوهش در مسائل شهری
طرح ها و نگـــــــــــــــرش های نو در مسائل شهری
شاخه ها و رویکردهای شهرسازی
پایــداری شهری
هویــــت شهری
اکولوژی شهری
امنیت اجتماعی 
تعامــــلات اجتماعی
فن آوری اطلاعــــات
شهرسازی اسلامی 
روانشناسی محیطـــــی
تاریخ شـهر و شهرسازی
زیبایی شناســی شهری
الگوهای بومی و اقلیمی
سرمایه انسانـــــی و اجتماعــــی
محورهای آزاد مرتبط با شهرسازی
چالش­ها و مسائل شهرسازی (آسیب­ شناسی و راه­کارها)


گردشــــــــــــــگری
شهرنشیـــــــــــنی
مدیــــــریت شهری
طراحــــــی شهری
حقـــوق شهروندی
شهرهای هوشمند
فن آوری های نوین
سیما و منظر شــــهری
ضوابط و قوانین شهری
سکونت گاه و مســـکن
بافت فرسوده و حاشیه نشینــــــــــــــی
برنامه ریزی کالبدی، شهری و منطقه ایمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی