کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی، مهر ماه ۱۳۹۸

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی

National Congress of Sports Medicine Approaches to Injury and the Sports Science Seminar

پوستر کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی پزشکی ورزشی ایرانانجمن علمي پزشكي ورزشي ايرانهيئت پزشكي ورزشي استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی