همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها

همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها

پوستر همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها

همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبرستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر چالوس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- مسؤولیت کیفری نیابتی                                         
- مسؤولیت کیفری تدریجی اطفال
-مسؤولیت کیفری بدون تقصیر                                     
- مسؤولیت کیفری در جرم های مطلق
-مسؤولیت کیفری در جرم های سازمان یافته                   
-مسؤولیت کیفری در جرم های گروهی
- مسؤولیت کیفری و جرم شناسی                                 
- مسؤولیت کیفری دولت
- نقش جنون در زوال مسؤولیت کیفری                            
- موانع مسؤولیت کیفری
-  مبانی مسؤولیت کیفری                                         
- مسؤولیت کیفری وادله ی اثبات دعوا
-  مسؤولیت کیفری و پیامدهای آن                              
-  تاثیر اراده درمسؤولیت کیفری
-  مسؤولیت کیفری در نسل کشی                              
-  مرور زمان و مسؤولیت کیفری
-  اعتبار آرای محکمه های خارجی بر مسؤولیت کیفری       
-  معاونت در جرم های غیر عمدی
- مسؤولیت کیفری معاون جرم            
- تاثیر عذرهای شخصی مدیران بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی
- بررسی امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم        
- تبیین مفهوم رشد جزایی
-  مسؤولیت کیفری و ضمانت های اجرای ترمیمی         
-  تاثیر قواعد حقوق مدنی درانتساب مسؤولیت کیفری
-  مسؤولیت کیفری درجرم های ناقص                       
-مسؤولیت کیفری در جرم های زیست محیطی
- تاثیر عفو بر مسؤولیت کیفری                               
-تاثیرجنسیت برمسؤولیت کیفری
- سازوکارها ی تفرید مجازات درمسؤولیت کیفری         
- مسؤولیت کیفری در جرم های اقتصادی
-مسؤولیت کیفری و تعارض فرهنگی                      
-مسؤولیت کیفری در جرم های رایانه ای 
-و سایر موضوع های مرتبط، با تاییدکمیته علمی