همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی، شهریور ماه ۱۳۹۸

همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی

National Conference on Physical Education, Nutrition and Sports Medicine

پوستر همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی

همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی مراجعه فرمایید.


همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی