اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پوستر اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی